Patriotyzm dawniej i dziś

Jeszcze kilkadziesiąt lat temu łatwo było być patriotą. Zabory, powstania, wojny, bez problemu można było się wykazać swoją miłością do ojczyzny. Do rozlewu krwi za kraj dochodziło bardzo często. Spora część społeczeństwa poniosła w tym czasie największą możliwą ofiarę, oddała swoje życie. Takie heroiczne , bohaterskie postawy, nie były rzadkością. Tak wyglądał patriotyzm dawniej i dziś trudno byłoby znaleźć przykłady takiego poświęcenia.
Bóg, honor, ojczyzna to przesłanie, dewiza, która nieodłącznie przyświeca wojskowym, od czasów napoleońskich. Niemniej uważa się, że każdy obywatel, nie tylko żołnierz, ma konstytucyjny obowiązek chronić swoją ojczyznę w momencie zagrożenia jej niepodległości i suwerenności. Skoro jako społeczeństwo, zgadzamy się żyć we wspólnym państwie, to jednocześnie musimy dbać o jego dobro i interesy. Zgadzając się dobrowolnie na taką umowę społeczną, musimy wspierać się nawzajem i indywidualnie i przestrzegać konstytucyjnych zasad.
Poświęceń dla dobra ojczyzny wymagał patriotyzm dawniej i dziś również musimy liczyć się z tym, że kraj może być w potrzebie. Na szczęście w chwili obecnej nie grozi nam zbrojna napaść, ale to nie zwalnia z obowiązku patriotycznego wobec ojczyzny. Zastanówmy się zatem jaką postawą powinien cechować się obywatel, aby ojczyzna mogła być z niego dumna? Kiedyś, bez zastanowienia stawał do jej obrony i w ten sposób pokazywał swój patriotyzm dawniej i dziś może swoją postawą i działaniami okazywać szacunek dla ojczyzny. To nie jest trudne. Wystarczy przestrzegać prawa, z godnością obchodzić święta narodowe, dbać o zachowanie tradycji i kultury. Te wszystkie działania podkreślają szacunek i umiłowanie dla kraju. Aktualnie ojczyzna nie wymaga ofiary z krwi tak jak patriotyzm dawniej i dziś nie trzeba poświęcać już dla niej życia, ale wystarczy żyć w zgodzie z sumieniem i postępować zgodnie z obowiązującym prawem, żeby wykazać się patriotyczną postawą. Nawet udział w lokalnych inicjatywach czy uczestnictwo w wyborach, a nawet segregacja śmieci, świadczy o szacunku do ojczyzny i dbałości o jej interesy.
Odbycie obowiązkowej służby wojskowej i nieuchylanie się od niej nakazywał młodemu człowiekowi patriotyzm dawniej i dziś obywatele mogą zasilić szeregi wojska, ale już dobrowolnie. Młodzi mężczyźni, a także kobiety czują się w obowiązku ochrony ojczyzny i choć prawnie nikt nie nakazuje im wstępować do wojska, czują taką wewnętrzna potrzebę. To stosunkowo nowe zjawisko. Jeszcze parę lat temu, młodzi ludzie za wszelką cenę unikali wcielenia do wojska. Dziś mimo, że ojczyzna tego nie wymaga, pragną w ten sposób realizować swój patriotyczny obowiązek.
Patriotyzm dawniej i dziś bardzo się różni. Kiedyś wymagał ofiar, waleczności i bohaterstwa, dzisiaj nie potrzebuje heroicznych czynów i rozlewu krwi, ale w dalszym ciągu ogromnego szacunku do ojczyzny. Dzisiejszy patriota to człowiek prawy, honorowy, postępujący zgodnie ze swoim sumieniem, a jednocześnie dbający o dobre imię ojczyzny, szanujący jej symbole i aktywnie uczestniczący w jej życiu.

Dodaj komentarz